සංජන නල ළීං

සංජන නල ළීං

අඟල් 6 ක් හෝ 8ක් වැනි සුළු ඉඩ ප්‍රමාණයකින් ඔබට අවශ්‍ය අයුරින් නල ළිදක් සාදා දීමට හා විදුලි ක්‍රමයට හෝ අත් පොම්පයකින් හෝ ළිද ඇතුලේ බට බැස්සීම


English සිංහල Русский 中文 svenska தமிழ் 


ව්‍යාපාරය පිළිබඳව

ස්වභාවයවෙනත් සේවා
පැවැත්මව්‍යාපාරය සාර්ථකව කරගෙන යයි!
ජනප්‍රියත්වය175 ක් පමණ වූ පාරිභෝගිකයන්

සංජන නල ළීං - භාණ්ඩ හා සේවාවන්

සංජන නල ළීං

සංජන නල ළීං

කාර්මිකයෝ

සංජන නල ළීං

සංජන නල ළීං

කාර්මිකයෝ

සංජන නල ළීං

සංජන නල ළීං

කාර්මිකයෝ

සංජන නල ළීං

සංජන නල ළීං

කාර්මිකයෝ


අපව අමතන්න

ලිපිනයනො : 598, පොලමැස්ස පාර යක්කඩුව,
ජා-ඇල
බස්නාහිර (11350),
Sri Lanka
දුරකථනදුරකථන
ඊ මේල්ඊ මේල්
වෙබ් අඩවියhttp://sanjanatubewell.bu.lk
 සංජන නල ළීං

සිතියමේ සොයන්න


සංජන නල ළීං
Copyright © 2013-2017 | sanjanatubewell.bu.lk

A Member of Bu.lk™